U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Nieuws

 

 

Samar efkes op in moaie woansdei moarn yn Trynwâlden

 

 

 

 

 


Op de dei  ôf wie Durk freed 50 jier oan it wurk by Autoschade Soldaat.

 

 

 

 

 

It is dizze famielje oerkaam in pear wyke ferlyn


meer witte ?

 

 

 

It sil jo mar oerkomme dat hja moarns betiid mei in blikje foer, de hintjes sa fine.

Joo binne net de ienigste hjer.

 

 

 

 

Wat yn Twizel kin dat kin hjir ek.

Yn gearwurking mei bern yn Trynwâlden nêstkastkes foar miezen ophingje, dat moat dochs ek kinne yn de Trynwâlden.

 

 

 

 

By it Readtsjerkje is it sa droech der kinne  jo wol op sokken troch 'e tûn.

 

 

 

 

 

 Belibje de maitiid yn dyn eigen tún.

 

 


 

 

 

 

 Grote belangstelling Snertkuier Mûnein

 

 

 

 

 

 

 

Drokte yn Mûnein/Readtsjerk
en stilte foar de stoarm.

 

 

 

 

 

 Inez Timmer
„5 minuten voor aanvang!“


 

 

 

 

Op de hoeke fan de Dr Kylstrawei en
de Kaetsjemouiwei hat men it deroer.

Jo kinne hjir op reagearje

 

 

 

 

152 jier iisklup Trijnwouden.

 

 

 

 

 

 

Buertferiening  " de Halligen "
begûn it nije jier mei in slagge nijjiersresepsje.

 

 

 

 

 


De Carbidclub Mûnein kin werom sjen op in prachtdei, mei as speciale gast de learmaster út Burgum.

 

 

 

 

Moarn ist sa fier mei in pear ferskillen

 

 

 

 

 

Klik hier voor de nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 Blaasmuziek mei Fryslân Brass

 

 

 

 

In tige slagge jûn ist wurden en moai tusken de buien troch.
Klik hjir foar de follemoanne kuier.

 

 

 

 

 

 

Readtsjerkje groatfol mei Gerrit en Hylke

 

 

 

 

 

67 jier en noch goed fit 

 

 

 

 

 

 

Drokte yn de Halligen

 

 

 

 

 

 

Samar op sneuntejûn nei itten troch it bosk om yn it café Moarkswâl in bierke te happen.
Dat pakte wat oars út, klik hjir.

 

 

 

 

 

It iene nei it oare fûgelhokje, foar alle bern fan Tryntsje, mei Albert Visser út Mûnein.

 

 

 

 

 

Grikelân en Turkije, der moatte jo jûns net wéze, it is der yn dizze tiid fan it jier wer spoekerich.

 

 

 

 

 

Foarhinne de spil yn de toskendokters praktyk
en noo tusken en mei twa muzikale Toppers.

 

 

 

 

 

 Jonge frou út Aldsjerk wint de priisfraach.

 

 

 

 

 

Sjonge jonge wat in feest yn Readtsjerk
hoe moai ? klik hjir

 

 

 

 

 

Ierdgas boring yn 'e Halligen fan Mûnein.

meer witte

 

 

 

 

Bern yn de beamen oan de Kaetsjemouiwei.

meer witte

 

 

 

 

 

 

 

Tusken de Halligen en de Bouwe Pet
wurd it griene gers yn rjemmiche molke omset.

meer witte

 

 

 

Treie jeugdleden klimme mei Pyt van de Polder fia seis ljedders yn de tsjerketoer en helje der lytse ûltsjes út de bak en binne by it ringjen.

meer witte

 

 

 

 

De postbesoarger op syn route troch it 
moaiste stikje fan Trynwâlden.

meer witte

 

 

 

 

De flaaksfabrykspiip yn en út de stegers

Ynkoarten meer fan dit barren mei in Thomashûs priisfraach

 

 

 

 

 

In neie gaslieding fan Stedin, dat is net samar wat.

meer witte

 

 

 

 

 

 

Readt en swart oan de Ottemawei yn Readtsjerk

meer witte

 

 

 

 

 

Drokte op de tjserkewei

 

 

 

 

 

 

Dreiging aan de Koaiwei yn Readtsjerk

Door de brandweer is de situatie veilig gesteld

 

 

 

 

Earnebuorren 1998 noch keal

 

 

 

 

 

 

Marathon Trynwâlden is op 11 mei a.s.

meer witte

 

 

 

 

 

 

It waar wie moai, mar yn 't Readtsjerkje wie it ek oe sa prachtich mei Mery en Robert !

 

 

 

 

 

 Knutselactiviteit troch bern

 

 

 

 

 

 Bauke van der Woude en Daan Schaaf

Yn 't Readtsjerkje

 

 

 

 

 

Kerstviering Kruired 1997 yn 't Readtsjerkje
De fideo apperatuer wy doe ek âlderwets.

 

 

 

 

 

Krystsfear yn 'y Readtsjerkje

 

 

 

 

 

 Schitterde de kerststerren yn de Mounestien

 

 

 

 

 

Optreden Marjolein Meyers yn it Readtsjerkje

 

 

 

 

 

 

 

 

Knutselmidje yn de Mounestien

 

 

 


 

Sinteklaas, mei syn fêste gastfrou Wilma, hat weryn  Mûnein/Readtsjerk west.

 

 

 

 

 

Dit jier alwer 25 jier lyn dat Sinteklaas foar it earst yn de seal fan It Mounehoekje kaam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

út de bocht ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boppe de Bouwe Pet

 

 

 

 

 

 

De nijsgjirriche oanwinst fan Readtsjerk.

 

 


 

 

 

Populieren fan dik 60 jier omseage

 

 

 

 

 

 

Onthulling icoon op 10 november 2018
om 10:00 yn 't Readtsjerkje.

 

 

 

 

 

 

Vocaal Ensemble Collage yn't Readtsjerkje

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampion maken in de Mounestien

 

 

 

 

 

 

 

Ringriden tweintich jier lyn
 

 

Activiteiten yn de Mounestien

 

 

 

 

 

Tsjerkepaad 2018

 

 

 

 

 

 

25 Fryske Hynders, 1 Koets, 8 Man en 1 Frou.
25 jier ferlien op 3 juli 1993.

meer witte

 


 

 

 

 

 

 


Van 24 t/m 27 mei2018 was
het feest in Mûnein en Readtsjerk.

meer witte

 

 


 

 

 

Algemiene Ledegearkomste fan de freonen fan it Readtsjerkje mei Arjen Bilijam oer it Bûtefjild hoe 't it west hat, wie en no wurden is.

Net west ? klik hjir

 

 

 

 

Drokte yn it Readtsjerkje mei Piter Wilkens
Myranda van Kralingen en Liesbeth Vreeburg.

Lit jimme meinimme

 

 

 

 

 

De longbus spesjalist  lit mei Klaas noch ien keer sjen wat de ultieme knal precies ynhâld.

 

 

 


Peter Katsma kiest hjir foar
in nije rûte tsjin de wyn yn, sa krije jo der ek noch in gesicht by.
Sjuch foar meer ûnder oan de blédside

 

 

 

 

 Sjors Venema had wer in haadrol yn de Karbydklup fan de Mûnein, dit jier spile hy de rol fan de man mei de houten slaai.

Meer witte fan dizze Mûnein Batser  klik hjir

 

 

 

 

Klaas Rijpma is wer op 't selde plak as ferliene jier en hy hat der wer sin yn, mar hy sjucht der oars út!

Foutsje MCL ???  meer witte ??

 

 

 

 

Werom sjen nei Kryst 2000 mei de bern fan 't Kruired by Henk en Hiltsje Heida yn de skuorre.

Misse jo dat ek ? klik hjir

 

 

 

 

 

 

Tidens de skimering is it tellen fan nachtfûgels altyd wer spannend.

min te sjen mar wol te hearren

 

 

 

 

 Jo sille der mar wenje en út it neat komme der .......

Hjaa ek yn ús doarp kin dat en witte joo ek waa ??

 

 

 

 

 

Waarin een klein dorpshuis toch maar weer groots kan bijdragen aan een heerlijke dag voor veel wandelaars.

Klik hjir foar Hiltsje har ferslach

 

 

 

Lêzing yn it Readtsjerkje troch Wies van der Meer
op snein 10 desimber 2017

Dizze kear is wat oars as myzyk: in lêzing oer ikoanen en dêrnei yn in russysk lânskip wer nei hûs.

echt wier,  de muoite wurdich, klik hier.

 

 

 

 

 

Boargemaster Jeroen Gebben yn 't unifoarm in joen mei de brandweerploech fan Gytsjerk.
Yn de Mûnein wurd in auto iepen knipt.

Toch net de auto fan ...


 

 

 

Ferdwine de hoarnûlen út de Trynwâlden?
As jimme ûlen witte te sitten yn de roestbeammen dan graach melde

werom ?  sjuch hjir mar us


 

 

 

 

Sinterklaas soe wer út fan hûs by Bob en Anneke
mar dat pakte oars út dit jier.

hoe sa ??

 

 

 

 

De neie ferbyning tusken Mûnein
en de oare Wâlden kin de kommende
winter al brûkt wurde.
it sil toch net ..... 

 

Jonge geitsjes sûnder heit is meastal sa, mar gjin mem is in oar ferhaal.

nijsgjirrich

 

 

 

Fanôf de Ekkelreed sjoen is it in moai plakje foar de swelle tille.

Der sitte ek 4 kuenstnêsten ûnder foar de wytgatswel. De rûne gatten binne bedoeld  foar de toerswel. De tille is der klear foar, de swellen kinne mar komme.

meer witte 

 

 

 

 

 

Mei in bytsje help fan't hiem
meer witte

 

 

 

 

 

Grutte jonkjes op lytse brommers
meer witte

 

 

 

 

 

Warbere Mouner fan Readtsjerk
meer witte

 

 

 

 

 

Perma cultuur tûn by de haven fan Mûnein
meer witte

 

 

 

 

 

 

 In  Sneintemiddeiskuier  meer witte

 

 

 klik hjir foar de fideoklik hjir foar de fideo

In ynkoarte fideo (25 min) fan it ferhaal fan Scrooge yn it Readtsjerkje.

Klik hjir foar de fideo

 


 klik hier voor meerklik hier voor meer

 

Manmachtich wiene de minsken op snein 18 desimber ôf kaam op it ferhaal fan Scrooge wat útfiert wurde yn it Readtsjerkje. 

meer witte
In wier gebeurt ferhaal oer in moaie boeredochter yn de bosken fan Grikelân en Turkije, skreun troch Pyt fan de Polder en ferfilmme troch Hâns Dijkstra.  meer witte

 

 

Ûlen loslitte yn de Trynwâlden   

meer witte

 

 

 

 

 

 

<img id

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten