U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Nieuws

 

 

Wat wie dat moai noo, mei syn allen yn 't Readtsjerkje sûnder CORONAA

 

 

 

 


Op it tsjerkhôf fan Readtsjerk binne guon minsken harren blompotten, vazen en oare eigen spullen kwyt rekke.

 

 

 

 

 

Werom yn de tiid nei 1976

It twadde fan Trynwâldsterboys waard kampioen.

De fuotbal kantine stie yn dy tiid blau fan de reek
en der waard klaverjast en dûnse.

 

 

 

Twa moaie dagen by Tseard en Anneke efter en yn de âlde lizboksstâl mei Doet, Theo en Albert.

 

 

Twa nijskjirriche lêzingen oer ús takomst,
troch Theo Mulder en Albert v/d Ploeg.
Sneun 14 augustus om 15 oere yn Readtsjerk.

 

 

 

 

Konsertsje yn Readtsjerk

 

 

 

 

 

In lyts simmermoarnconsert op 17 juli

 

 

 


 

Ongetiid yn Mûnein

Hoe krije jo sokke kwaliteit yn san grien jaske

 

 

 

 

 

Hoe in bokje in haske wurd

 

 


Rein en Piet hawwe in winner út de einekoer lutsen.

 

 

 

 

Team Moarkswâl ( Durk Hooghiemster) as dielnimmer autocross Westergeast 1976.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei 100 doarpskranten Út de twa doarpen
is ôfskie naam fan haadredakteur
Piet de Vries

 

 

 

 

 

Fûgelkwis, voor de jeugd en ouderen die het niet kunnen laten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurdriden op 't iis by Jan Keimpes

Yn de winter 1975/1976

 

 

 

 

 

 

Hast 50 jier hat Stien wurke yn de Trynwâlden en no is 't safier.

 

 

 

 

Master Pyt yn Ambachtlike wurkpleats

 

 

 

 

 

Paulusma ferwachtet winter,
binne jo der klear foar ?

 

 

 

 

 De haven wer as nei.

 

 

 

 

 

 

 

Under de tee kaam dizze grutte rakker foar it rút 

 

 

 

 

Sahâld de natoer de boel yn lykwicht.

 

 

 

  

 

Karbid club Mûnein kriget ûnferwachte BOOAA besite út Tytsjerkstradiel.
It is goed kaam, hjir stiet it hiele ferhaal.

 

 

 

 

Aldjiersdei 31/12/2000
Sûnder fergunning en gjin tinte.
Op ienfâldige wize inknalle
 mei iepen fjoer.


  

 

 

 

Werom sjen nei Kryst 2000 mei de bern fan 't Kruired by Henk en Hiltsje Heida yn de skuorre.

Misse jo dat ek ? klik hjir

 

 

 

 

 

20 jier lyn mei de fryske hynders troch Trynwâlden wilens de krystnacht.

 

 

  

 

 

 Gjin spesjaale batsers dit jier by it carbyd sjitten

 

 

 

 

 

It oargel fan ‘t Readtsjerkje

 

 

 

 


Op de dei  ôf wie Durk freed 50 jier oan it wurk by Autoschade Soldaat.

 

 

 

 Belibje de maitiid yn dyn eigen tún.

 

 


  

 

 

 Inez Timmer
„5 minuten voor aanvang!“


 

 

 

 

Op de hoeke fan de Dr Kylstrawei en
de Kaetsjemouiwei hat men it deroer.

Jo kinne hjir op reagearje

 

 

 

 

152 jier iisklup Trijnwouden.

 

 

 

 

 


De Carbidclub Mûnein kin werom sjen op in prachtdei, mei as speciale gast de learmaster út Burgum.

 

 

 

 

Moarn ist sa fier mei in pear ferskillen

 

 

 

 

 

 

 Blaasmuziek mei Fryslân Brass

 

 

 

 

In tige slagge jûn ist wurden en moai tusken de buien troch.
Klik hjir foar de follemoanne kuier.

 

 

 

 

 

 

Readtsjerkje groatfol mei Gerrit en Hylke

 

 

 

 

 

67 jier en noch goed fit 

 

 

Sjonge jonge wat in feest yn Readtsjerk
hoe moai ? klik hjir

 

 

 

 

 

Ierdgas boring yn 'e Halligen fan Mûnein.

meer witte

 

 

 

Treie jeugdleden klimme mei Pyt van de Polder fia seis ljedders yn de tsjerketoer en helje der lytse ûltsjes út de bak en binne by it ringjen.

meer witte

 

 

 

 

De postbesoarger op syn route troch it 
moaiste stikje fan Trynwâlden.

meer witte

 

 

 

 

De flaaksfabrykspiip yn en út de stegers

Ynkoarten meer fan dit barren mei in Thomashûs priisfraach

 

 

 

 

 

In neie gaslieding fan Stedin, dat is net samar wat.

meer witte

 

 

 

 

 

 

Readt en swart oan de Ottemawei yn Readtsjerk

meer witte

 

 

 

 

 

Drokte op de tjserkewei

 

 

 

 

 

 

Dreiging aan de Koaiwei yn Readtsjerk

Door de brandweer is de situatie veilig gesteld

 

 

 

 

Earnebuorren 1998 noch keal

 

 

 

 

 

 

Marathon Trynwâlden is op 11 mei a.s.

meer witte

 

 

 

 

 

 

It waar wie moai, mar yn 't Readtsjerkje wie it ek oe sa prachtich mei Mery en Robert !

 

 

 

 

 

 Bauke van der Woude en Daan Schaaf

Yn 't Readtsjerkje

 

 

 

 

 

Kerstviering Kruired 1997 yn 't Readtsjerkje
De fideo apperatuer wy doe ek âlderwets.

 

 

 

 

 

Krystsfear yn 'y Readtsjerkje

 

 

 

 

Optreden Marjolein Meyers yn it Readtsjerkje

 

 

 


 

Sinteklaas, mei syn fêste gastfrou Wilma, hat weryn  Mûnein/Readtsjerk west.

 

 

 

 

 

Dit jier alwer 25 jier lyn dat Sinteklaas foar it earst yn de seal fan It Mounehoekje kaam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

út de bocht ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nijsgjirriche oanwinst fan Readtsjerk.

 

 


 

 

 

Populieren fan dik 60 jier omseage

 

 

 

 

 

 

Onthulling icoon op 10 november 2018
om 10:00 yn 't Readtsjerkje.

 

 

 

 

Vocaal Ensemble Collage yn't Readtsjerkje

 

 

 

 

 

 

 

Ringriden tweintich jier lyn
 

 

 

 

 

 

 

25 Fryske Hynders, 1 Koets, 8 Man en 1 Frou.
25 jier ferlien op 3 juli 1993.

meer witte

 

 

 

De longbus spesjalist  lit mei Klaas noch ien keer sjen wat de ultieme knal precies ynhâld.

 

 

 


Peter Katsma kiest hjir foar
in nije rûte tsjin de wyn yn, sa krije jo der ek noch in gesicht by.
Sjuch foar meer ûnder oan de blédside

 

 

 

 

 Sjors Venema had wer in haadrol yn de Karbydklup fan de Mûnein, dit jier spile hy de rol fan de man mei de houten slaai.

Meer witte fan dizze Mûnein Batser  klik hjir

  

 

 

 

 

Boargemaster Jeroen Gebben yn 't unifoarm in joen mei de brandweerploech fan Gytsjerk.
Yn de Mûnein wurd in auto iepen knipt.

Toch net de auto fan ...


 

 

 

Ferdwine de hoarnûlen út de Trynwâlden?
As jimme ûlen witte te sitten yn de roestbeammen dan graach melde

werom ?  sjuch hjir mar us

 

 

 

 

 

De neie ferbyning tusken Mûnein
en de oare Wâlden kin de kommende
winter al brûkt wurde.
it sil toch net .....

 

 

 

 

 

 

Mei in bytsje help fan't hiem
meer witte

 

 

 

 

 

Grutte jonkjes op lytse brommers
meer witte

 

 

 

 

 

Warbere Mouner fan Readtsjerk
meer witte

 In wier gebeurt ferhaal oer in moaie boeredochter yn de bosken fan Grikelân en Turkije, skreun troch Pyt fan de Polder en ferfilmme troch Hâns Dijkstra.  meer witte

 

 

Ûlen loslitte yn de Trynwâlden   

meer witte

 

 

 

 

 

 

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten