U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Al wer tsjien jier wer bliuwt de tiid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Thomashûs yn Munein bestiet dit jier tsjien jier en dat ha alle bewenners fan’e flaaksfabryk snein 3 april fiert mei alle âlders, meiwurkers en âld-meiwurkers by Staniastate.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It wie dy middeis bjusterbaarlik moai waar dus it wie op t terras folop genietsje fanne sinne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wienen allegear lekkere hapkes en drankjes, mar der wie hast gjin tiid foar want der moast ek dûnse wurde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It wie ien grut feest en eltsenien moast mei op’e dûnsflier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dêr heart fansels ek in polonaise by, dus allegear êfter de sanger oan en mar oanhekje….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De minsken op t terras by Staniastate wisten net wat se meimakken, mar fûnen it gelokkich ek leuk.

It wurd in jier mei in protte feestelikhyden want it Thomashûs hat allegear hiele moaie kado ’s krigen; nei de film, nei de bistentún yn Emmen en der sil noch in BBQ plakfine by it Thomashûs.

Noch genôch om nei út te sjen dus!

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten