U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Aldjiersdei 2000 ûnder ideale winterske omstannichheden.

 

 

Rommert, Rudy en syn broer hiene de karavan op syn plak set en de temperatuer fan de kuolkast test, sa te sjen .

 

Al hoe lyts at Gerard ek wie , mar hy krige hjir fan Romke, doe al in BOA oplieding mei it doel om  de âlde garde fan hjoed de dei op it rjochte paad te hâlden.

 

Siete wie doe al in stap fierder en mocht al mei helpe, net wittende dat hy sels letter
kroechbaas wêze soe.

 

Der is mar ien Jurjen Beerda, want fan dizze fyne jo der ek gjin twa en dat moat ek net.

Yn dy tiid wiene gjin Jurjen en Maaike dy't in bulte stampot brocht mei fette sju en woarst.

 

Alles koe yn dy tiid, hjir waard Sjors syn brânfrije trui test troch Theo en it wie fansels net de bedoeling dat der ek noch karbid yn de bus sitte soe.

Wannear Bob letter yn de middei de gevel kachel iepen draaide, wat bûten oan de witte smook goed te sjen wie, wiene Sjors en Jurjen al ûnderweis nei har favorite eigen plakje.

 

Anneke har nagelnije telefyzje waard fan boppe helle en op in steapel kratjes oansletten op de fideo kamera om werom te sjen op de tige slagge dei.  

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten