U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Mei Theo en Albert nei in griene wrâld.

 

Besikers kinne tasjen at Doet oan it skilderjen is.
Sy beantwurdet fragen fan de taskôgers en sy leit út hoe't sy wurket.

Leden fan de organisaasje binne oanwêzich om de gasten fan kofje, thee en in koekje te foarsjen.

Der binne gelokkich aardich minsken delkaam om te lústerjen nei Theo Mulder en Albert van der Ploeg.

De omjouwing fan de lêzingen slút folslein oan by de ynhâld derfan. Wêz wiis mei ús grûn en meitsje en hâld dy fruchtber foar minske, bist en blom.

De loften en it griene fjild omklaaie de doeken wêr't Doet oan wurket.
It waar hie net better kinnen foar de trynwâlden punt nl man, op syn fyts nei dizze úthoeke.

De beide mannen efkes togearre oan it wurd. It iene ferhaal follet it oare ferhaal moai oan. Wat wy hearre is tige nijsgjirrich en set ús oan it tinken.

It hat ek wol wer wat aparts om sa mei elkoar yn in âlde lizboksstâl te wêzen .

Foar alle dielnimmers oan de dizze dei is der in fleske Fryske wyn.

Tiid foar nijpraten dêr't in soad minsken gebrûk fan meitsje. It kin wer!!

De eksposysje fan Doet is op sneontemidjes noch te sjen oant 11 septimber yn It Readtsjerkje. Dit yn it ramt fan Tsjerkepaed.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten