U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De nije”talenten werkplaats” is yn gebrûk.

Dit is in projekt fanút de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen
en is bedoeld om de skoalbern te learen mei in protte soarten ark om te gean sa as timmerje, it brûken fan elektrysk ark (sûnder snoer) ûndersykje mei mikroskoop en noch folle mear.

 

De krekt yn gebrûk nommen bus by de skoalle yn Tysjerk.
Hja binne noch oan it ôftaasten en opstarten.

 

It is in mobile wurkromte foar bern om praktyske kennis op te dwaan.

 

Yn dizze bus is in grut ferskaat oan ark te finen.

 

Opteladen batterijen foar elektrysk hânark.

 

Boarmasines, boaren en skroefbitsjes.

 

Degelike wurkbankjes om bûten te brûken

 

Foar de bern in moai plak om mei allehanne ark om te learen gean.

Foar ús Fûgelwacht soe dat betsjutte kinne: nêstkasten timmerje, spuiballen plúzje, mar ek griente túntsjes by skoalle oanlizze en fersoargje.
Soks kin ûnder skoaltiid mar ek nei skoaltiid.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten