U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Op nei in lokkich en sûn nijjier.

De tsjerken binne oproppen om âldjiersnacht om tolve oere de klokken fiif minuten te lieden as teken fan hoop dat 2021 wat in better jier wurde sil as 2020.
Omt dêr in fjoerwurk ferbod wie, wie de ferwachting dat de klokken oeral te hearren wêze soenen.
Yn Trynwâlden ha alle tsjerkeklokken âldjiersjûne om tolve oere de klanken fan hoop oer de doarpen galmje litten. Fjoerwurk ôfstekke koenen wy ek yn de Trynwâlden net litte en it wie prachtich om te sjen oan de heldere himel. De klokken wienen goed te hearren boppe it fjoerwurk út.
Yn Readtsjerk wie gjin fjoerwurk en dêr galmen de klanken fan it Readtsjerkje prachtich oer de hûzen en pleatsen hinne. Foar kloklieder Ale van der Ploeg wie dit syn earste kear en hy kaam hielendal yn kadans mei de âlde tsjerkeklok.
Better koe âld en nij hast net ferbûn wurde.

 Klik hjir foar Ale syn aksje.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten