U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 'Drokte yn 'e Halligen, oan 'e Boskwei en de Koaiwei.

 

 
Efkes buerte yn 'e Halligen pakt ferkeat út.
Tidens it buert praatsje, kinne jo mei 'e de hannen fol aaien de earmen net brûke om oanwizings te jaan.


 Twa 65 tig plussers op harren frije dei binne noch goed warber yn de frije natuer.

 

Krekt foar de stoarm in âlde deade beam omseagje út 'e beamwâl, om dêrmei te foarkommen dat de buorlju de tún fol krije.
It is per slot fan rekkening de sellemoanne. (sprokkelmaand)
Dizze deade kneppels kinne fuotendaliks wol yn de kachel by de houtstokers út Readtsjerk.


 Handel oan de Boskwei, weas der fluch by want op is op.

 
 

Earder haw wy al 25 nêstkastkes fan brûkt hout timmere foar de ferkeap by de dyk.
De opbringst giet nei de fûgelwacht om de kastkes foar de skoallen der fan te beteljen.

 

Der steane 100 nêstkastkes klear foar de skoalbern út de Trynwâlden.
Hja sille dizze kastkes sels yn-elkoar timmerje mei help fan frijwilligers fan ús fûgelwacht.

 

Yn it nagelneie ûnderkommen fan Pyt steane sawat alle stellings al fol mei fûgelhokjehout, wylst de oplevering fan it 16 meter lange bouwwurk  earjuster krekt plak fûn hat.
In ekstra goede reden hjoed om der in bierke op te nimmen en op syn âlde gammatroan fielt Pyt him de kening te ryk.


 Maaitiid yn Readtsjerk

 

De snieklokjes yn'e bloei

 

De flear hat ek al bledsjes en knoppen.

 

It hoefbléd komt ta de grûn út.


 

 Wynkrêft 10 mar wy binne der klear foar.

 

 

It wisse foar it ûnwisse, dus ferankerje it simmer ferbliuw mar goed.

 

It nije hinne-ûnderkommen wurdt ek ferankere foar de stoarm.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten