U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bauke van der Woude en Daan Schaaf yn 't Readtsjerkje

 

 

In tige noflik man, dy Bauke. Men fernaam it direkt al, tankber as hy wie dat de kommisje him holp mei it sjouwen fan de lûdsapparatuer, altiid in hiele klus.

In man mei in protte kwaliteiten. Al 40 jier op it podium; en 25 jier mei Campbell Forbes.  Dizze wie no mei fekânsje,  mar Bauke fûn  in goede ferfanger yn Daan Schaaf.
Bauke hat jierrenlang  spile mei grutten as John Eskes en Hans Sambrink.

 
In ferhaal apart; dizze Daan. Nei in slim motorûngemak fûn hy by  - en mei -  Bauke in plak yn de muzyk . En wat is der treastender dan muzyk. En al hielendal as jo dat sels meitsje en dan tegearre mei in  libbensgenieter. Dat alles foel op syn plak dizze middei.

In prachtige miks fan lieten, oer de leafde, ôfskied, it earste bernsbern, út fan hûs by beppe;  yn Bauke syn wurden; oer it libben.

Daan is Bauke syn beskieden, mar betûft  begelieder op gitaar.

Noch mar koart wurkje sy tegearre , mar sy binne al hielendal op inoar ynspiele.

In moaie middei mei moaie libbenslessen, en dan giet it oer lessen dy’t net  ferplichte binne, mar lessen oer it genietsjen fan it libben.

 

Johan  de  Lange

Kultueriele Kommisje fan it Readtsjerkje 

 

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten