U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

In echte Amsterdammer yn Mûnein oant wurk.Dit is Maik, foar it earst yn Fryslân en hie hat in leger oan minsken mei naam foar it boarjen fan in neie gaslieding oer in lingte fan 55 meter.Hy sjocht him de eagen út en makket oeral foto's fan, wielst de oaren al bot dwaande binne.


De boorinstalaasje wurdt yn stelling brocht en de stedin ploech syket de âlde hûsoansluting op.De boorkop stiet presies yn de goeie skeante, noch wat kontroles en dan giet it oan.

Henkie kin mei de informaasje op it skerm en mei de koptilefoan ferhalen fan Maik dy't yn't lân om stoot, de boorkop sa stjoere dat hy yn de tûn útkomt en net by Jurjen en Maaike ûnder de tap.Hiel presies kin bepaald wurde wer't de boarkop is en dermei kin route sukuur oan joen wurde.

 It is hast net te liuwen, mar wer't der him hawwe wol komt der ek boppe, as diene hja dat alle dagen.De neie mantelpiip wurdt fést makke mei harpslúting oan de boarkop, sadat Henkie it hiele spul werom lûke kin nei de halligen.Foar it ôfroljen fan de rôlle makket Jan gebrûk fan it moaiste Renaultsje fan de buert en dat is oan syn kopke ek wol te sjen.It is slagge, der leit in neie mantelpiip en it gat leit groat fol grizze blabber (betoniet)Treie Amsterdammers en treie man út de Westereen, in neie gaslieding dat is net samar wat !! In neie oanslúting op de haadlieding, der is net sa folle romte mei al dy oare kabels en buizen.

Theo stiet mei de tomme op de buis klear om de lucht derút fleane te litten at ynkoarten de gasdruk der wer op komt.

Spesjaal foar dit gefaarlike putsje hat Jan in masker op de holle dien, hja dat moast fan Theo fansels, want it is gas en der maotte jo net de gek mei hawwe.

Mei in buske lekspray is Jan de koppelingen noch even bydel west en noo kin de boel wer bestoppe wurde.   

It lei der môl hinne yn de tûn, mar Theo hie in ommesjoch der grûn wer ta plak.

It is freed en meastal wurdt der dan wat lekkers helle, dizze kear is Jeroen nei de fiskwein fan Binne Kooistra west om treie grutte bakken kibbeling fan útzonderlike kwaliteit, mei saus fansels.


Nei itten en mei it liif fol fisk moate hje der wer foar, yn de âlde krûmme geeltsjes, dat komst net faak mear tsjin.

 

Ek by de wei ist wer ticht en dermei ist hiele gasbuisputsje wer klear en kint wer 100 jier sitte.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten