U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Tusken Mûnein en Aldtsjerk ist jûns neare nacht.

 

Via de âld ekkelreed, earnebuorren giet it fansels, mar op de sânhûzen binne der twa jonge froulju drok dwaande harren stembannen te fernielen, mei it meitsjen fan oergelûden.

 

Nei sawat 100 meter heare wy wat jongfolk oan kommen en de beide mantsjes foarop hawwe
it grutste wurd, wylst de fammen it pamperke wat taplak skôwe moatte.

Tusken de ploegen troch is der even tiid te bekommen en wer op adem te kommen en dan stean hja samar each in each mei jo famielje.
En it moaie is, mams hat nea witten dat harren dochter musiek meitsje koe op in lûkpûde.

It doel wie om nei Henk en Jannie ta om in slokje, mar Antsje hat yn dizze stille kroech mear as genoch en we koene der ek noch by sitte.

De deagravers fan dit stjerkhôf binne it der net oers yns wer 't hja in got dolle sille.

Mei twa slokjes yn 't krop en in kuier fan in oere is 't mar better om wer op hûs oan te gean.

Nei san gesellige joen yn Turkije en Grikelân is der neat moaier om yn Moarswâl oan de bar wat sitten te sweren en te swetsen mei syn allen as spokenploech.
San kuier yn 't donker is in oanrieder en nim dan net in flitser mei, want dan sjuche de spoken de eerste fiif minuten neat mear.

Wolle jo meer witte oer dizze bysondere spokentochten  klik op Café Moarkswâl

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten