U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bretelers yn it Readtsjerkje op snein 17 novimber 2019.

 

Hjoed, yn ús smûke tsjerkje, is der in “wrâldprimeur”; de offisjiële coming out fan Gerrit mei soan Hylke op gitaar en stim en om it hielendal in famyljebarren te meitsjen,  kandidaat-skoansoan Durk Slager op elektriese gitaar. 

 

Optreden fan de Bretelers yn it Readtsjerkje op snein 17 novimber 2019
No is Gerrit al wol  tige bekend yn de regio Noard-East Fryslân .                                                 Yn it Readtsjerkje wie hy mear as ien kear te gast;  allinne, mar ek mei in oare bekende út de regio, Geziena van de Zwaag.

 

 

Hylke is noch mar santsjin en stiet noch wat ûnwennich op it podium. Mar hy presentearret him manmoedich foar it each fan it grôtfolle Readtsjerkje. 

 Durk is  al in  yn it sâlt bebiten gitarist en mei Peter van der Zwaag op piano  soargje sy foar in prachtige muzikale omlisting fan de Bretelers.  

Peter, in echte professional, dy’t bekende Nederlânske artysten begeliedet, jout it gehiel ekstra schwung mei  jazzy ymprovisaasjes, wylst  Durk geweldich  solearret op syn gitaar. 

Hoewol Gerrit foar in grut part  bekend repertoire sjongt, û.o. it Requiem foar syn heit, is syn waarme stim noch altied hiel bysûnder.

Syn Leonard Cohen-êftige lûd en sfear kleuret moai mei de heldere stim fan Hylke. Gerrit is  sichtber grutsk op him.

It repertoire is ôfwikseljend; de songs fan  de âlde master, mar ek popsongs (Hotel California; Durk wie út syn dak gien  as it oan him lein hie, mar hy pastte him oan , tink ik,  oan it selskip en de akoestyk fan de tsjerke), in prachtich nûmer fan Cat Stevens,  folksongs en in Fryske oersetting fan in song fan Leonard Cohen.

Dat al mei al in slagge middei mei wêr is in âlderwetsk folle seal.

Tekst Johan de Lange
Foto en Fideo Hans Dijkstra

Foar de prachtige foto's fan Peters Nieuws klik hjir.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten