U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nijjiersresepsje yn orizjinele omjouwing.

 

 

Ôfrûne freedtejûn koene de measte buertbewenners mei help fan de folle moanne de ambachtlike wurkpleats oan de Halligenwei mei de eagen ticht fine.

 

 

Dizze romte is ferdield yn twa parten, in hearen en in froulju ôfdieling.

 

Op it plak wêr de froulju sjoele, stiet it tichtste by de houtkachel en der stiet ek it wynrek.

 

Pier telt de score op en elkenien kin wol sjen wa der net wûn hat, dat wie Pier sels.

 

Der binne ek froulju by, dy nea útsprutsen binne en nearne oars tiid foar hawwe.
Al mei al wie it in tige slagge jûn en nimmen wie foar tsjuster thús.
De jongste man fan de buert wit fan gjin ophâlden, troch syn nijsgjirrigens en dan is it samar heal wei treien fansels.

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten