U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

It is moarn wer safier, mar der binne grutte verskillen.

 

 

10 jier werom bestie de Carbidologen klup noch út san 22 man en 1 snertwiif en der binne noo noch san 8 fan aktief en dy dogge gewoan in stap hurder om de boel klear te krijen.

 

 

Hjoed de dei is der folle mear eag foar de feiligens en op de eftergrûn stiet in tinte, wer 't hast wol in doarpsfeest yn holden wurde kin, sa grut of soe de hiele Trynwâlden langs komme ?

 

 
Yn dy tiid skeaten hja de ballen nei sânhûzen, at de wyn yn 't easten siet en in jier letter
kamen dy mannen ze wol wol werom bringen.

 

 

De griene skieven oan de bar litte noch sjen dat der doe mar in pear merken wiene, gelokkig is de kleur fan it glês is it selde blean en de ynhâld is foar de measten ek wakker it selde.

 

 


Aldstrijder Hille bliuwt by syn favoryte merk want nei eigen sizzen komt dat de knallerij ten goede om 't jo de kop der goed by hawwe moatte.

Aldjiersdei begjint de carbidploech om healwei njoggen oere mei 50 gewoane molkbussen te batsen en ferwachtsje in soad gesellige minsken en moai sinneskyn droech waar.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten