U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De haadpriis fan de skoarstien liegt der net om.

 

 

It boppeste puntsje fan de piip yn de midden op it fleanskerm stie presies op 25 meter.

Lang om let wie der dochs ien dy 't de goeie heechte fan de piip goed hie.

Sadwaande koe Frank yn it Thomashûs de priis útriking tariede, wer't it grutte fotoboek fan
" Thomas 10 jier yn byld "in moai begjin is, wylst Amber harren  skoalwurk ôfmakket.
Derfoar moast de winnares wol even yn harren agenda skôwe  om tiid frij te meitsjen foar dit spesjale momint.

 

Marije komt samar yniens mei de moaie kadoos oansetten en is  yn super konsintraasje.

 

 

Hja jim sjuche ut goed, de winnaar is Anne Dorenbos syn pronkje Adinda, fan  de Sânhûzen.
De fles drank is krekt op syn plak, mar it prachtige boek slacht fansels alles.

 

Adinda kint it net litte en begjin fuort de keunstwurkjes te besjen en marije fertelt gewoan fierder mei har ferhalen, in pracht lyts minskje.

 

Machtich , geweldich,  o wat moai, foar soks  wolle jo de agenda wol  oanpasse.

"Ariane Het Maanuiltje" in boek fan PC Bos, is to keap is foar in leuke priis by Uitgeverij Noordboek, klik hjir om it boek te besjen.

 

 

Frank wachtet mar rêstich ôf mei san hearlike Braaksma slagremmetaart, want Amber, moat ek wat mei ha foar de oare  Dorenboskes .

 

Ja, sa yn de gauwighiid op Texel ûnder iten op de websiede fan Mûnein Readtsjerk even in formulierke ynfolle, mei 25 meter stelt neat foar.
Mar at jo der by steane,  moat de kop goed yn de nekke om te sjen hoe heach at san moaie, strakke, krekt  opnei foege piip is.

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten