U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

As frijwilliger fan de Fûgelwacht Trynwâlden by it feesje fan Trynergie yn Pro Rege.

De eerste pakes kinne it wer net litte om foar de bern op in bouwpakket yn elkoar te timmerjen. Hja binne noch oan it fuotbaljen wie it ferhaal.

 

De man efter Trynwâlden.nl is oeral wer 't wat te dwaan is en seker by san lustrum fan us Trynergie. Sjuch foar Piet syn moaie ferslach,  op de webside fan de Trynwalden.

 

De Foarsitter fan dizze griene klup, Tseard van der Kooi , moat op tiid wat itten hawwe, mar dat hy in puntpûde fol mei swiet guod hat mei der boppeop in stik slachremme, der seag ik wol fan op.

 

It is gewoan in gave fan Albert om de bern soks te leren, yn in poep en in skeet timmerje sokke mantsjes san nestkast ynelkoar.

De measten doarre harren tomme der net sa tichte by te halden, mar de a3ld timmerman wol.
Doe 't dizze jonge knaap de eerste klear hie, woe der ek al mei nûmer twa begjinne, mar  dan komt Pyt van de Polder derby en freget dizze fakman yn de dop at hy gjin jeugdlid wurde wol, dan mei hy alle bouwpakketten yn elkoar huffe, yn Pyt syn neie wurkpleats.

Sjuch mar us op de websiede fan de Fûgelwacht

By Trynergie dogge jo it mei elkoar, ja echt hjir stiet it.

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten