U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ierdgas leidingen ferneie

 
Dit Jan fan de Stedin en hy wachtet al een moai skoftsje op de mannen oan de oare kant fan de âlde gasleiding, want dy soenen de neie gele buis der wol even troch skuorre.

Harren minikraan liet it ôfwitte, dus doe waard der in berop dien op buorman Klaas mei syn shofel.

It izer kreake oan alle kanten mar it slagge dochs net om de stielkabel mei de neie buis oan te lûken.

De klem wurd oppenei fêst setten troch Tsjebbe en Theo, want der stiet noo safolle geweld foar.

De grutte blaue fan de Halligen is oer de dyk kaam en dan stiet der wol wat oan kwa pk's.

Mei alle fjour tsjellen hat Klaas de stielkabel strak, de skodder siet der yn de hastighiet noch efter.

It moat bûge as baste en fansels lûkt dizze sterke 4x4 de kabel 3 keer dwarstroch.

Disse bûtenlander(grinzer) koe der mei syn ferstoan net by, dat der neat fan syn kabeltsje oerbleun wie.

Nei san grutte teleurstelling moatte hja even bekomme en Jan lit de mannen sjen dat der online in de rimboe samar even in ôfspraak makket mei it bedriuw dy 't ynkorten in stjoerde boring útfiere sil.
Theo fient it ek wol in geskikt plakje om dy grutte coolbox oan te sprekken, it is alwer tolve oere west

Mei de minikraan makket Tsjebbe, nei syn knipperke, in grut gat en fansels fiene de mannen de oare ein fan de kabel werom.

Yn de rjochter hân hat Theo de izeren mol mei deroan in stikje fan de neie gaslieding en oan de oare kant de âlde gasbuis hielendal ynelkoar lutsen en sadwaande siet dy dus as in hûs sa fêst.

It gas giet no in skoftsje troch de loft en de kraan waard yn de rêst setten.

En at hja dan sel in frije dei hawwe, wat is der dan moaier om san noflik ploechje folk in sterk bakje kofje foar te setten mei in selmakke sjoekelarie koeke.
Hjir probearre Jan der oaren wiis te meitsjen dat jo fan sokke koeke in bêst sin krije soene, werop Theo antwurde, dan moast to dat mar lekker sels op itte, want ik haw al in poer bêst sin jongeuu.

Hjir ûnder it filmke wer 't Klaas de kabel stikke skuort.

 

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten