U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Efkes stilstean by 152 jier iisklup Trynwouden.

 

 


Yn it it kader fan it 152 jierrich bestean (de letste 10 jier hiel bot sliepend) fan de iisklup Trijnwouden wie in diel fan de kommisje wer ris byinoar.

Dizze kear net it pleatslike kafee It Mounehoekje, mar by de foarsitter yn de ambachtlike timmerwurkplaets oan de Halligen.
Sommigen (kafee baas Bob de skathâlder) moasten spitigernôch oan de arbeid, dus die koene der net by wêze.

Ek wie der in lid fan de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden fertsjinwurdige.
In oantal jierren lyn is de lytse ynventaris fan de iisklup oergien nei dizze stichting.
De grutte dingen binne as bewarre as ha earne oars harren plak fûn.

Der wiene genôch punten foar in jûnfoljend programma, mar sa as elkenien wol wit wurdt er regelmjittich ôfdwaald fan de ûnderwerpen.
De iuwen âlde tradysje, in tsjokke gehaktbal en twa sljokjes bliuwt  fierder bestean.

De iisklup sil noch wol sliepend bliuwe wie de algemiene miening. Diels omdat er kwealik winters binne om te reedriden, en diels omdat Mûnein en Readtsjerk net in geskikte iisbaan hawwe, útsein de Sânfeart.

fan links nei rjochts: Edze Wielinga, Wiebrand Bouwkamp, Piet de Vries, Hâns Dijkstra en Henk Heida. (Bob van der Wal is ûnderweis nei IJmuiden en dus te let foar syn gehakbal)Meer witte fan dizze Iisklup Trynwouden klik hjir.

Werom sjen nei de feestjûn fan 19 janewaris 2008 klik hjir.

Sille wy it noch meimeitsje as iisclub bestjoer, gebrûk meitsjen fan it rekreaasje plan Munein Readtsjerk.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten