U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De beam mei klimop, groatfol Rânsûlen.

 

 

Oan de dr. kijlstrawei stiet in tige grutte beam, dy in tige spesjale funksje ferfollet.

 

Under de beam leit it fol mei fûgeleftige ôffalstoffen, yn de kleuren wyt en swart.

 

 

De rânsuil dy't de moarns betiid werom komt fan de nachtelike  mûzejacht, sit oerdeis mei likernôch 50 soartgenoaten yn dizze beam te sliepen en let sa no en dan wat nei ûnderen falle.

It doel en nut fan dizze lokaasje kinne jo hjir lêze:  Fûgelwacht Trynwâlden.

Is dizze âlde beam te grut, binne de bewenners mei te folle, of is der in oplossing foar alle twa?

Hjir ûnder kinne jo jo reaksje kwyt.

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Reaksje van Dhr. P 

Dizze beam mei 70 oant 80 ûlen is wol unyk sa midden yn it doarp.
It soe skande wêze om dy om te seachjen.Der giet al in protte ferlen oan beamen.
San beam komt der dan nea wer te stean.
Dan binne der earst noch wol oare oplossings sa as de woartels ûnder de bestrjitting oan te pakken en de klim-op yn de beam yn te koartsjen sadat de ûlen kommende hjerst wat minder plak hawwe.
Minder stront en tichter by de stam fan de beam.
Dan kieze dizze beskermde fûgels sels wol wer in oare beam yn de buert.  
As net.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten