U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Optreden Marjolein Meyers yn it Readtsjerkje op 25 novimber 2018

 
Sa mar in sneintomiddei yn Readtsjerk; it is wachtsje op  publyk, dat it wol wat ôfwitte lit.
Mei in hândsjefol minsken  slút de doar.  Jammer; dy’t der net binne witte net wat se misse.
Te folle flecht op de koai yn it Fryslân fan de Kulturele Haadstêd of  dochs in (te?) grut kultureel oanbod  op de snein?

 

Marjolein Meyers nimt it licht op”We spylje altiten allinne foar it publyk dat der is.”

 

Wat folget is net te beskriuwen; mei sels skreaune autobiografyske ferskes  nimt Marjolein ús mei nei har jeugd. As jongere suske  bot narre , mar as it der op oan komt giet harren âldere bruorke foar har troch it fjoer!  Haat is leafde, safolle is wol dúdlik. Tige werkenbar  allegear.
En dan de mânnen dy’t har begeliede, firtuoos op banjo, fioele, akkordeon, kontrabas, doedelsek en wat al net… 
  

Ierske folkmuzyk, cajun, it makket net út of se spylje it.  Mei fjirtich jier op de planken kinne se kieze ut in wiidweidich repertoire.
Dêrneist binne de mânnen bruorren en ien de man fan Marjolein. Dat de muzyk is wol in famyljeferhaal.
Nei oardeheal  ûre en noch twa kear in tajefte kinne we foldien op hûs oan.
Johan  de Lange
Kulturele Kommisje fan it Readtsjerkje

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten