U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

It kin noch krekt tusken de buien troch.

 

It is der wer krekt waar foar, om fan wat ôffalhout in fûgelhokje te meitsjen.

Hingje de kast op oan de noardeast side fan in beam en belibje de maitiid, lykas yn ûndersteande plaatsjes te sjen is.

Sa moai at sokke lytse fûgeltsjes it âlde ponyhier út de stâl wei hellje en yn it nêstje brûke.

Krekt út it aai en fuot al raaze om itte yn dizze waarme mûts, it liekje wol lytse bern.

Ien fan de âlden sit al opt hokje mei in rûp út de iekenbeamen

De oare âlder kom der al wer út, want hja hoege harren net te ferfelen.

Dizze acht lizze op in tekken fan echte mûneinster mos, mei twa prosint ponyhier.

En wannear de lytskes it búkje fol hawwe sil der ek wol ris wat út komme moatte.
De Fûgelwacht Trynwâlden hat spesjaal foar de skoalbern fan Trynwâlden wat moais betocht.

It bern dy't de moaiste namme betinke kin foar dizze strontballon, kriget fan de fûgelwacht in nêstkast kado.

Folje de ûndersteande fjilden yn en meitsje kâns op dit kado.

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten