U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Carbidclub Mûnein hâld de tradysje heach.

 

 
Wieger Elzinga jouwt de blomkes wetter, tenminste sa lyket it wol, mar de bussen wurde
skjin spylt omdat it Wapen fan Fryslân ûnderweis is mei in bulte waarm itten foar de ploech.

 

Jochum is daliks begong te dopjen, doe 't hy lucht krige fan de itterij, want in bierke foarôf
is in tradysje foar de heer Venema.

 

 
Jurjen komt sûnder moffen mei it hiete guod  de nagel neie tinte yn en set der wer in geweldich  lekker buffet del mei alles derop en deroan.
Dy grutte mûts is wol wat oedreun, want sa kâld wie it noo ek wer net.

 

 

Sa 't Maaike seit, hjir kin ik no fan genietsje, dat hja fjuot oanfalle en it harren goed smeitsje litte, moaier komplimint kinne wy net krije.

 

 

It is mei Willem altiid it selde, as eerste skept der in grau panne fol mei hutspot op en it grutste stik woast wat hy mar fiene kin. Hy is de jongste en moat der ek noch fan groeie tink ik mar.

  

Nei tsien jier mar wer us in nei groepsplaatsje foar op de skoarstienmantel.
Fan L/R
Steand:  Pieter Damstra, Klaas Bosma, Jochum Venema, Jeen Veenstra, Wieger Elzinga
Sittend:  Sjors Venema, Hille de Vries, Willem Dijkstra, Peter Katsma, Klaas Rijpma

 

 

Nei in lyst knipperke wurd de laderij wer útein setten, wer 't els sa syn eigen dingen docht.

 

Samar ynienen stiet Willen each yn each mei de Boargemaster fan ûs eiegen Tytsjerksteradiel, Jeroen Gebben en dy hat warempel wat kodoos meinaam foar de carbidologen, earkleppen
en hoe ist mooglik, der wie der ek noch in lyts modeltsje bij en dat paste Willem krekt.

 

 

Mei wat technische útlis fan Hille hoe at jo de brander bestjinje moatte gie it oan en  dat foel net ôf, Jeroen is der klear foar (as nei lid ?) en liet dat goed sjen. (de Masterbatser)

 

 


Peter en Pieter moasten der wol even oer nei tinke at der wol in ekstra lid nedig is by de club.
Dat hja ûnder de yndruk binne fan dizze searje knallen is wol fan de kopkes ôf te lêzen.

 


Aldstrijder Hille lit noch us even syn spesjalisme sjen en giet yn in floeiende move der by del.

 


Geande wei de midje kamen der steeds meer minsken del, de neie grutte tinte is in slimme set west fan de mannen, sadat der aardich wat omset waard.

 

 

Hjir wurd in carbidolooche yn de dop op harren winken bestjinne, want wat is der moaier dat der wer wat froulje mei dwaan soene op san gesellige famielje dei.
Har earkleppen, mei deryn in mp3 spyler, bliuwt sitten want it lyts wiifke is fansels hielendal wei fan K3 en dat is ek moai yn combynaasje mei de knallerij.
De Carbidklup Mûnein winsket els in lokkig 2020 ta en in soad wille.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten