U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De postbesoarger fan Mûnein/Readtsjerk

 

 

Opzij opzij opzij oankant oankant oankant, Wieger Minnema hat sawat de hiele Halligen yn beslach, as wie der op de TT fan Assen, it hoegde net oars.

 

 

Measttiids om  healwei tolve oere komt de postbesoarger de rekkens en blaue slûven yn de griene bakken dwaan en fansels bulten reklamebrol, want dy grutte tassen sitte groatfol.

 

 

By Klaas en Janke liket it wol dat der in efterút op de elektryske bromtol sit, sa hurd flean hy nei de oare dampeal ta,

 

Mei opset hat de buert hjir in reflekter del setten, om te forkommen dat hja boppe op de betonpeal klappe en sadwaande oer harren eigen postbakje dûke.

 

 

Tis mar goed dat der noo sokke rappe kamera's binne, want it giet as in flits oan jo foarby.
O jaa, alle post komt ek noch yn de bak en it klepke wurd ek wer ticht dien.
De grutte helm wie noo krekt even ôf, want oars soene je net sjen kinne dat dit Wieger wêze koe.
En sels fient hy san ding wol smoor hiet op de harses, mar de POST NL is dwaande mei in coole variant, v.l.g.s. Wieger in neie útfiening, in radiateur mei koelvloeistof voor op de skoeter mei twa slangkjes efter de earen del en in pear slaggen om de kop.  

Hiel nijskjirrig WORDT VERVOLGD.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten