U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Moai waar, jo moatte der no by wêze.

Mei koarten al wer 80 jier, mar Jan Sikma fynt it noch altyd aardich om dwaande te wêzen,  yn en om de pleats, alhoewol ' t it hjoed wol in spesjale dei is en der is ek wol wat oanrin by de foardoar.

Ek de buertferiening de Halligen , hat in moai bosk blommen besoargje litten,
want  Jan en Marieke 
Sikma's binne al wer 55 jier troud .

In hiel moai stel en oer it generaal in bêst sin.
Jan rûkt de kofje en Marieke jout oan dat der ek noch wat lekkers yn ' e kuolkast stiet.
Op myn fraach, hoe ' t it destiids gien is, komt de troufoto njonken de kofjepot en de smoute ferhalen fan har jonge jierren op ' e tafel.
Enne heu, seit Marieke, wy binne noch lieke wiis meielkoar as doe en it ferstoan is ek noch goed.
As alles mei sit kom ik oer 5 jier wer en nim dan Jeroen mei en meitsje der wer in feesje fan.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten