U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Optreden mingd koar Sjonge Jonge yn it Readtsjerkje.Sjonge Jonge… de namme seit it al: net sa mar in koar.
In mingd koar út it wettersportdoarp Grou, mar der is noch neat  mei sein.

 

 

Sjonge Jonge is yn it foarste plak in freonengroep en is dan ek tige op elkoar ynspyle, ynsjongd sis mar. Dat moat ek wol, men hâldt eachkontakt, nedich om a  kapella ,  solo, dan wol mei in oare seksje te sjongen.

 

 

Dat resultearret yn in waarm en krêftich lûd ; wêr at de akoestyk fan it tsjerkje tige ta bydraget.

It gehiel hat in teatraal karakter, der wurdt in protte beweegd en fan posysje feroare. Dat makket it in libben spul om nei te sjen;  de groep  sels belibbet sichtber wille oan it mei inoar muzyk meitsje.

 

 

 Dizze kwaliteiten  hat de groep wol fertúten dien; yn 2017 wie de vocal group, sa as se wol nimd wurde wol,   winner fan de “Friese korenslag” en earder de bêste fan it popkoarfestival yn Stienwyk.

  

Wat sil ik fierder sizze oer it repertoire; in miks fan Ingelske popsongs,  spirituals, in nûmer fan Bluf ,  in prachtige útfiering fan it nûmer “Mad World” fan Gary Jules.  

Mei noch in tajefte koe it publyk tefreden op hûs oan.

Teksten: Johan de Lange
Fideo en Fotografy: Hans Dijkstra

 

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten