U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nei 40 jier dochs mei Pieter fan it pensioen genietsje.


1 wykje foar de einstreek samar in boskje blommen, mar wol earst de bloeddruk mjitte fansels.

 

De minsken wurde troch Stien persoanlik út de wachtkeamer helle en meastal op tiid.

 

Noch in wike en dan sit it der op foar Stien. Se ferlit de praktyk fan de húsdokters maatskip Trynwâlden. Hast 50 jier hat se dan wurkje yn dizze omkriten. Earst as doktersassistinte by dr. de Groot en dr. de Boer yn Gytsjerk. Letter ek as praktyk stipe, doe de maatskip ûntstien wie yn Oentsjerk. Derneist hat se tal fan oare taken hân binnen de praktyk. Yn 'e rin fan 'e jierren is is se útgroeit oant in begryp yn e Trynwâlden: Elkenien kin Stien en Stien kin els! In bysûndere prestaasje en ús tank is grut! Wy winskje Stien en Pieter yn 'e kommende jierren in hoop gelok en sûnens ta! 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten