U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

It giet wer oan tsjinoer It Mounehoekje.

 


It is wer safier, grutte mannen, grutte moffen en noch gruttere learzens, moarn ist karbyddei.

Klaas en Jochem hawwe keazen foar de wacht, want der kinne joo by sitte folgens de mannen.

Net lang, want Klaas Bosma komt rillegau mei de New Holland om de keet op te heljen.

 

De neie magneet ferljochting  siet noch net sa at it moast, dus waar 't noch mar in keer om draait.

Mei in goed stik ark kin je wat.

De swiere karre sakke wei yn de weake grûn, dus der moast earst mar wat gewicht út.

It is oltiid wer in hiel gepuzzel om mei elkoar de flier te plak te krijen.

Klaas is dwaande mei de alluminium buizen fan de grutte partytinte.

In hiel gebeullig om it foarinoar te krijen, mar dan stean je moarn wol moai droech.

It measte swiere guod is út de karre en dan kin der noch wat meer it lân yn riden wurde.

 

Handig hjer sokke keardels, der binne der nea genoch fan yn san doarpke.

Dit is Klaas Rijpma syn spesjaliteit, feiligens, feiligens en noch us feiligens.

Op dit selde plak gie it ferliene jier goed fout, in boaium fan in karbydbus dwars troch syn ûnderpoat.
Dat Klaas syn foet langer wurden is fan dy operaasje yn 't MCL, is min te sjen, mar dat dizze lears wol fiif maten grutter is sjucht els en ien wol tinkt my.

 

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten