U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ferdwine hoarnûlen út de Trynwâlden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoarnûle, prachtig moai ferskûle yn in singel bjirken, mar dat sjuch je net sa faak meer en dêrom wol wie in berop op jimme dwaan.

Lit ús witte at jo soks stjin komme.

 

 

 

 

Plat op 't nêst oer de jongen hinne op sawat 14 meter hichte op in âld roekenêst.

 

Nei it ringen noch even een plaatsje foar ús deiboek.

 

 

In pear dagen letter, midden yn de nacht om treie oere, at de Psi Fei by de Lytse Wiel ek stil is ,
hear je dizze piken roppen om mûzen nei de âlders.

 

 Oerdei sitte hja moai yn 't sintsje te sloechjen yn in hagetoarnebeam.

 

Soks meitsje jo net faak mei, dat heit as mem krekt in grauwe vette mûs oan ien fan bern joen hat.

As jimme ûlen witte te sitten yn de roestbeammen dan graach melde
fia educatie@fugelwacht-trynwladen.nl
Tige tank hjirfoar.

Meer moai neis op de wesiede fan de Fûgelwacht Trynwâlden is hjir te fienen.

Hjirûnder in filmke fan 12 minuten dy 't wie brûke, op de legere skoallen foar it natuer ûnderwiis.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten