U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemiene Ledegearkomste fan de freonen fan it Readtsjerkje mei Arjen Bilijam oer it Bûtefjild
hoe 't it west hat, wie en no wurden is.

 

Doeke Dijkstra docht de ûntfangst en elts kriget in bakje kofje.
Dêr komme miskien wol aardich wat leden. It wurde 20 freonen.

 
Arjen is net let en Doeke hjit him wolkom, mar it offisjele part fan de fergadering moat earst noch wol even ôfmakke wurde fansels.

 

It offisjele part gie rap en Albert van der Ploeg syn fertsjinst nei 8 jier ponghâlder wie in grutte kiste mei selsmakke wyn fan Docus Boomsma.
Tjalke de Boer út Readtsjerk nimt it ponghâlderskip fan him oer. 

Vicefoarsitter en organisator fan tsjerkepaad Anneke van der Kooi kriget in moai bosk blommen nei 4 jier ynt bestjoer. Binnie de Vries út Mûnein nimt it Tsjerkepaad fan har oer.

 
Arjen Biliiam hat 15 jier foarsitter west fan de Gebiedskommisje Bûtefjild en ferteld wat dêr allegearre bard is yn dy 15 jier.

Earst plannen meitsje om mear romte foar de natuer en foar it wetter te krijen. Dêr foar moasten trije boeren ferhúzje en twa har bedriuwsfiering omsette.
No leit dêr in prachtich gebiet mei kuierpaden farrûtes en natuerlân dêr 't elkenien fan genietsje kin oant heal july ûnder begelieding en nei heal july frij.
De "foartún fan de Trynwâlden" is prachtich wurden.

 

 
Elkenien hat genietsje kinnen fan it prachtige ferhaal fan Arjen mei in stik humor dêr yn ferwurke. Want tiden hawwe tiden. Dêr is neat nijs ûnder de sinne.
Wat west hat komt faak krekt wat oars wer werom.


Alle jierren yn maart hâld de Feriening freonen fan 't Readtsjerkje har ledegearkomste en mei alle jierren ek in sprekker dy 't wat fertelt oer ús omjouwing dat wy noch net wisten.
Dêrom takommend jier wolkom op de tredde tiisdei yn maart.

Tekst: Albert van der Ploeg

 


 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten