U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Warbere Fûgelwachter hie neat yn de gaten.

 
 

As der immen fan doarpsbelang Mûnein/ Readtsjerk my freget om ris wat te fertellen oer de fûgels yn en om Mûnein en Readtsjerk tocht ik fuort oan de fûgelwacht.

In moaie kâns om it fûgel barren ris yn’t fuotljocht te setten.

Syn fêste kammeraat is meastal mei en oan de  apparatuer mankearret ek neat.

 

In sulveren ljip as priis yn ‘t ramt fan de warbere mounder!!

Doe't de arguminten op lêzen waarden troch Wybe Meijer, bestjoerslid doarpsbelang Mûnein Readtsjerk , kaam it my al mar bekender foar en it koe hast net mear misse.

Nea by stilstien en in moaie opstekker foar wêr’st mei dwaande binst.

 
Wat de fûgelwacht oangiet haw ik in protte help fan frijwilligers.
Els dy’t my hjir yn foardroegen hat tige tank hjirfoar.

 

 

Wer hat Geertsje Dupon,  mei Wybe fansels, der foar soarge dat ek dit sulveren spjeldsje

Mei leafde makke wurden is yn ‘t atelier fan de iennichste sulversmid fan Mûnein.
Wolle jo mear witte fan de Smidse klik dan hjir.

 

Alie wie út de skroeven, hja werkende Pyt hast net, sa grutske as in pau sit hy hjir yn syn eigen moaie eftertún grôtfol fûgels en nêstkastkes en wat ek al net mear.

Mar sûnder de publisiteit fia de websiden fan de Trynwâlden en ús eigen wacht, foaral mooglik makke troch Hâns Dijkstra, hie myn en ús krewearjen net sa bekend west.

Want do kinst it net allinne.
Els dy’t my hjir yn foardroegen hat tige tank hjirfoar.

 

Pyt fan de Polder.

 

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten